Dzisiaj jest: 23 Czerwca 2024    |    Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin

Biblioteczne

Biblioteczne

Polak mały – lekcja patriotyzmu dla najmłodszych w bibliotece

DSCF7432

 •            W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia edukacyjno-czytelnicze o tematyce patriotycznej „Polak mały”.
 • Spotkanie rozpoczęliśmy głośnym czytaniem wiersza Cz. Janczarskiego, „Co to jest Polska?”. Podczas wspólnej rozmowy staraliśmy się uświadomić dzieciom, że zamieszkują szczególny skrawek Ziemi – zwany Ojczyzną. Ponadto najmłodsi czytelnicy poznali symbole narodowe. 
 • Po tym ładunku wiadomości przyszedł czas na zabawy ruchowe oraz zajęcia plastyczne, podczas których dzieci kolorowały zakodowaną malowankę.
 • Dziewczynki i chłopcy obejrzeli też wystawkę książek związanych z historią Polski oraz gazetkę poświęconą malarzowi historii narodu polskiego – Janowi Matejce.
 • Mamy nadzieję, że ta lekcja na długo pozostanie w ich pamięci.

                

 • Zajęcia przygotowały:
 •                                                                                                                                                   K. Kristosiuk – pedagog
 • A. Twarowska – n-l bibliotekarz

GALERIA

Regulaminy bibl.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

1.    Wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają prawo korzystać z zasobów biblioteki szkolnej.
2.    Każdy czytelnik powinien zapoznać się z Regulaminem Biblioteki Szkolnej.
3.    Godziny otwarcia biblioteki ustalane są w każdym semestrze i  konsultowane z dyrektorem szkoły oraz podane na drzwiach wejściowych i stronie internetowej szkoły.
4.    Czytelnik może wypożyczać książki i inne woluminy wyłącznie na swoje nazwisko.
5.    Czytelnika korzystającego z biblioteki obowiązuje cisza, poszanowanie sprzętu i wyposażenia biblioteki oraz kulturalne zachowanie się.
6.    Uczniowie i nauczyciele mają możliwość zgłaszania potrzeb, składania wniosków i propozycji zakupu określonych tytułów (wydawnictw) oraz zamawiania określonych usług bibliotecznych (udostępnianie i gromadzenie zbiorów, usługi kserograficzne, wydruki komputerowe).
7.    Uczeń ma możliwość zasięgnięcia informacji u nauczyciela bibliotekarza przy wyborze literatury.
8.    Książki i inne zbiory biblioteki są wypożyczane czytelnikom bezpłatnie.
9.    Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni.
10.    Książki naukowe, popularnonaukowe, encyklopedie, słowniki i czasopisma wypożycza się na okres nie dłuższy niż tydzień. Nauczyciel może odmówić wypożyczenia takiej książki lub czasopisma w przypadku dużego zapotrzebowania na daną pozycję w czytelni.
11.    Uczeń może prosić o przedłużenie terminu zwrotu książki, jeśli nie przeczytał jej w terminie a na książkę nie ma zapotrzebowania zgłaszanego przez innych czytelników.
12.    Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
13.    W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu oraz wstrzymać wypożyczenia czytelnikom, którzy przetrzymują książki.
14.    Wypożyczone książki i inne materiały należy szanować i chronić przed zniszczeniem i przedwczesnym zużyciem. Przed wypożyczeniem książkę należy obejrzeć i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia.
15.    Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone przez siebie zbiory. Książka lub inny wolumin biblioteczny zagubiony lub zniszczony przez ucznia powinien zostać odkupiony. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może przynieść inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza o równej lub większej wartości.
16.    Na dwa tygodnie przez zakończeniem roku szkolnego należy wszystkie książki i inne materiały biblioteczne zwrócić do biblioteki szkolnej.
17.    Uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na okres ferii zimowych  i wakacji.
18.    W przypadku zmiany szkoły lub opuszczenia szkoły czytelnik jest zobowiązany przed odejściem ze  szkoły rozliczyć się z biblioteką z wypożyczonych pozycji.
19.    Wszelkie polecenia i postanowienia nauczyciela bibliotekarza są wiążące dla ucznia.
20.    Nie zaznajomienie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia z jego przestrzegania.  

 

REGULAMIN CZYTELNI SZKOLNEJ
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

1.    Z czytelni szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach oraz rodzice.
2.    Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
3.    Czytelnika korzystającego z czytelni obowiązuje cisza, poszanowanie sprzętu i wyposażenia czytelni oraz kulturalne zachowanie się.
4.    W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów wypożyczalni i czasopism dostępnych dla uczniów.
5.    Przed opuszczeniem czytelni czasopisma należy odłożyć na wyznaczone miejsce a książki zwrócić nauczycielowi bibliotekarzowi.
6.    Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze odpowiedniej literatury, proponuje źródła informacji czytelnikowi, stara się pomóc czytelnikowi w skutecznym znalezieniu poszukiwanej informacji.
7.    Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone przez siebie zbiory. Książka lub inny wolumin biblioteczny zniszczony przez ucznia powinien zostać odkupiony. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może przenieść inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza o równej lub większej wartości.
8.    Wnoszone czasopisma i książki, z których uczeń zamierza korzystać w czytelni powinny być zgłoszone nauczycielowi bibliotekarzowi.
9.    Czytelnicy zachowujący się głośno, niekulturalnie, łamiący zasady regulaminu mogą być czasowo pozbawieni prawa do korzystania z czytelni szkolnej lub niektórych zasobów czytelni.
10.    Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa osobny regulamin.
11.    Wszelkie polecenia i ustalenia nauczyciela bibliotekarza są wiążące dla czytelnika.
12.    Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminami obowiązującymi  w bibliotece i czytelni.
13.     Skorzystanie z biblioteki i czytelni jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminami.
14.     Nie zapoznanie się przez ucznia z regulaminami nie zwalnia z ich przestrzegania.
 

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach


1.    Ze stanowisk komputerowych w pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach.
2.    Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.
3.    Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela bibliotekarza (wyłącznie poza swoimi planowymi godzinami lekcyjnymi).
4.    Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.
5.    Stanowiska komputerowe w pracowni multimedialnej służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole oraz do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów                            w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających               w szkole).
6.    Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie (imię, nazwisko, , godzinę).
7.    W pracowni obowiązuje cisza.
8.    Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.
9.    Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela.
10.     Nauczyciel bibliotekarz ma prawo do kontrolowania przeglądanych stron WWW i w razie konieczności może przerwać pracę uczniowi i zażądać zamknięcia niepożądanych treści.
11.    W przypadku, gdy wszystkie stanowiska komputerowe będą zajęte, a przyjdzie uczeń, który chciałby skorzystać z komputera w celu naukowym, uczeń, który zajmuje stanowisko w celu rozrywkowym, ma obowiązek ustąpić miejsca.
12.    Użytkownik chcący korzystać z przenośnych nośników danych  ma obowiązek zgłoszenie tego nauczycielowi – bibliotekarzowi.
13.    Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela.
14.    Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
15.    Urządzenie wielofunkcyjne (ksero,  drukarka) znajdujące się w bibliotece  obsługiwane jest tylko i wyłącznie przez nauczyciela bibliotekarza. W przypadku drukowania lub kserowania uczeń przynosi swoje kartki.
16.    Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
17.    Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia stanowisk, sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
18.    W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
19.    Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

1.    Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres ich wykorzystania tj. ok. 3 miesięcy uczniom kl. I-III,  a pozostałym na okres roku szkolnego.
2.    Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty skutkuje koniecznością  zwrotu kosztów całego podręcznika.
3.    Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń ma obowiązek jego zwrotu do biblioteki szkolnej, co jest jednocześnie warunkiem otrzymania kolejnej części podręcznika.
4.    Udostępniane książki należy bezwzględnie chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczenia zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzowi.
5.    Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników. Wartość materialna podręczników będzie ustalona na podstawie wytycznych otrzymanych przez szkołę z MEN.
6.    W przypadku uszkodzenia i zniszczenia materiałów edukacyjnych/ podręczników, szkoła może zażądać od rodziców ucznia zakupu nowego podręcznika.
7.    Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
8.    Podręczniki należy szanować, jako dobro wspólne. W szczególności nie  wolno w  podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp. Dopuszcza się jedynie używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
9.    Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.
10.    Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
11.    Wypożyczający zapoznawany jest z niniejszym Regulaminem podczas wypożyczania podręczników  i jest to zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.

O bibliotece

 

 

BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH

 

nauczyciel bibliotekarz: Agnieszka Twarowska

       

Godziny otwarcia:


poniedziałek - 7.30 -14.30


wtorek -7.30 -13.30


środa -7.30 -12.30


czwartek -7.30 -14.30


piątek - 7.30 - 12.30


 
 "Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego".                                                     

Jan Paweł II, 11.06.1999r., Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka

       Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały, informując o nich i udostępniając je. Oprócz funkcji informacyjnej biblioteka pełni funkcję rekreacyjną. Sprzyja temu estetyczny i przyjemny lokal biblioteczny, a także osobowość bibliotekarzy. Mamy wydzielony księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe, rzeczowe, albumy, poradniki, kompendia oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy starannie dobrane i dostosowane do wieku naszych uczniów – są one udostępniane na miejscu oraz wypożyczane na zajęcia lekcyjne. Uczniowie mają do dyspozycji cztery komputery z dostępem do Internetu, dzięki czemu mogą korzystać z ogromnej ilości informacji zamieszczonych w sieci.
        W bibliotece od roku szkolnego 2008/2009 zatrudniona jest jedna osoba: Agnieszka Twarowska. Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się, by była ona wyjątkowo przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły, a także licealistów i studentów - absolwentów naszej szkoły.

        Powierzchnia biblioteki – ok. 80 m2
  
- duża czytelnia (22 miejsca)
- wypożyczalnia - magazyn książek

       Liczba czytelników:

2019/2020  191 uczniów
   
  + 27 nauczycieli + administracja
 
 

       Posiadamy ponad 11700 książek, prenumerujemy 9 tytułów czasopism: 
 - dla uczniów: Świerszczyk, Victor Junior, Victor, Kumpel.
 - dla nauczycieli: Biblioteka w Szkole, Wychowawca, Wychowanie w Przedszkolu, Mówią Wieki, Polonistyka
       Staramy się, by każdy czytelnik otrzymał u nas potrzebne mu materiały i informacje. Od grudnia 2006 r. oprócz naszych bogatych zbiorów uczniowie i nauczyciele dzięki 9 stanowiskom komputerowym z dostępem do Internetu w czytelni mogą korzystać z informacji znajdujących się w sieci.

Pamiętajcie, że czytanie książek wzbogaca Waszą wyobraźnię i wiedzę oraz pozwala odwiedzić krainy niedostępne w rzeczywistości. Nic nie dostarczy Wam tak wielu radości i przeżyć, jakimi obdarzyć Was może najlepszy przyjaciel – książka…

Lektury Gimnazjum

Klasa I

 • Biblia
 • K. Dickens - Opowieść wigilijna
 • A. Fredro - Zemsta
 • E. Hemingway - Opowiadania
 • A. Mickiewicz - Pan Tadeusz
 • A. Mickiewicz - Dziady cz. II
 • H. Sienkiewicz - Krzyżacy
 • H. Sienkiewicz - Ogniem i mieczem
 • H. Sienkiewicz - Quo vadis
 • W. Szekspir - Romeo i Julia
 • S. Żeromski - Nowele np. Siłaczka
 • Wybór powieści młodzieżowej (Musierowicz, Nowacka, Siesicka, Snopkiewicz, Niziurski, Bahdaj)

 

Klasa II

 • Białoszewski M. - Pamiętnik z powstania warszawskiego [frag.]
 • Biblia (Księga Rodzaju, Księga Wyjścia)
 • Bogurodzica
 • Cervantes M. de - Don Kichote [frag.]
 • Gombrowicz W.- Ferdydurke [frag.]
 • Homer - Odyseja [frag.]
 • Kamiński A. - Kamienie na szaniec
 • Kochanowski J. - Pieśni [wybór]
 • Mickiewicz A. - Pan Tadeusz
 • Saint-Exupery A. De - Mały Książę
 • Żeromski S. - Syzyfowe prace
 • Wybrana powieść młodzieżowa

 

Klasa III

 • Bedier J. -Dzieje Tristana i Izoldy
 • Gaardner J.- Świat Zofii
 • Herling-Grudziński G.- Wybrane opowiadania
 • Lem S. - Cyberiada
 • Miłosz Cz.- Dolina Issy [frag.]
 • Mity Greckie (Powstanie świata)
 • Molier -Skąpiec
 • Prus B. - Faraon
 • Sienkiewicz H. -Latarnik
 • Słowacki J. -Balladyna
 • Sofokles -Antygona
 • Tolkien J.R.R.- Hobbit, czyli tam i z powrotem
 • Wyspiański S. - Wesele [frag.]

Lektury SP

 

Szkoła Podstawowa

Kl. I

 • W.Bełza  Kto ty jesteś? Polak mały
 • M.Brykczyński, L.Głażewska-Dańko  Jedna chwilka, uczuć kilka, czyli z uczuciem o uczuciach
 • J.Brzechwa  Brzechwa dzieciom
 • R.Jędrzejewska-Wróbel  Królewna
 • J.Papuzińska  Nasza mama czarodziejka
 • M.Strękowska-Zaremba  Leniwe literki
 • M.Strzałkowska  Zielony, żółty, rudy, brązowy!
 • ks. J.Twardowski  Patyki i patyczki
 •  E. Zubrzycka  Powiedz komuś!

Kl. II

 • W.Chotomska  Legendy polskie
 • H.Lofting  Doktor Dolittle i jego zwierzęta
 • K.Makuszyński, M.Walentynowicz  120 przygód Koziołka Matołka
 • Ch.Perrault  Bajki
 • M.Strzałkowska  Rady nie od parady
 • E.Szelburg-Zarembina  Najmilsi
 •  J.Tuwim  Wiersze dla dzieci

Kl. III

 • H.Ch.Andersen  Baśnie
 • J.Brzechwa  Akademia Pana Kleksa
 • W.Chotomska  Dzieci pana Astronoma
 • K.Drzewiecka  Piątka z Zakątka
 • G.Kasdepke  Co to znaczy...
 • M.Konopnicka  O krasnoludkach i o sierotce Marysi -  fragmenty
 • H.Kostyrko  Klechdy domowe
 • A.Lindgren  Dzieci z Bullerbyn
 • A.A.Milne  Kubuś Puchatek
 • D.Wawiłow  Wierzbowa 13
 •  E.Zubrzycka  Słup soli

                              Kl. IV    

 • Lektura podstawowa
  • Baśnie polskie (wybór)
   • ludowe
   • literackie  – M.Konopnicka  O krasnoludkach i o sierotce Marysi
  • Baśnie różnych narodów (wybór)
   • ludowe
   • literackie
  • Polska klasyka literacka
   • A.Mickiewicz  Powrót taty, Lis i kozieł, Przyjaciele
   • J.Słowacki  Balladyna - fragment "Wróżka Goplana"
   • L.Staff  Gwiazda
  • Poezja współczesna
   • J.Brzechwa  (np. Powrót taty, Lis i kozieł, Przyjaciele)
   • W.Chotomska  (np. Dzień dobry, królu Zygmuncie, Motyle)
   • K.I.Gałczyński  (np. Mali Pomocnicy, Kronika olsztyńska -  fragmenty)
   • J.Kulmowa  (np. List do Andersena, Krajdywan)
   • J.Ratajczak  (np. Liście jak listy, Lato malowane, Do góry nogami)
   • J.Tuwim  (np. Ptasie radio, Figielek)
   • J.Twardowski  (np. W kropki zielone, Życzenia, Bóg)
   • D.Wawiłow  (np. Moja tajemnica, Brzydkie zwierzę, Smutny wiersz)
 • Lektura uzupełniająca (utwory do wyboru)
  • J.Brzechwa  Akademia pana Kleksa
  • F.E.Burnett  Mały lord lub Mała księżniczka
  • C.Collodi  Pinokio
  • T.Janson  Opowiadania z Doliny Muminków
  • J.Korczak  Król Maciuś Pierwszy
  • M.E.Letki  Jutro znów pójdę w świat
  • A.Lindgren  Bracia Lwie Serce
  •  Wybór baśni (np. H.Ch.Andersen, J.L. i W.Grimm, Ch.Perrault)

Kl. V

 • Lektura podstawowa
  • Legendy (podania) - wybór
   • o powstaniu państwa polskiego
   • legendy (podania) naszego regionu -; Legendy Michałowa i okolic
   • legendy (podania) różnych regionów
  • Mity
   • o narodzinach świata (mitologia Grecji, Rzymu)
   • Dedal i Ikar
   • Demeter i Kora
   • Prometeusz
   • Syzyf
   • bogowie Olimpu
  • Polska klasyka literacka
   • I.Krasicki  bajki, np. Wół i mrówki, Mądry i głupi, Ptaszki w klatce
   • A.Mickiewicz  Pan Tadeusz - fragmenty (np. "Spór Domejki z Dowejką", "Zachód słońca", "Poranek"), wiersze, np. Śmierć Pułkownika
   • H.Sienkiewicz  W pustyni i w puszczy
   • L.Staff  Odys
  • Poezja współczesna
   • S.Barańczak  np. Oceania
   • A.Bursa  np. Jedenastoletni zakochany
   • W.Chotomska  (np. Pomnik Kopernika, Rozmowa z panem Mickiewiczem, Dwaj panowie przed teatrem)
   • K.I.Gałczyński  Moje wakacje, Wróbla wielkanoc
   • S.Grochowiak  Na słotę, Straszno
   • J.Harasymowicz  (np. Las, Lekcja gramatyki)
   • K.Iłłakowiczówna  (np. Samotność, Pieśń wielkanocna)
   • A.Kamieńska  (np. Koniec wakacji, Słyszę dzwonek)
   • J.Kulmowa  (np. Moje brzydkie i moje piękne, Czy są proste kraje, Smutki)
   • Cz.Miłosz  Ojciec objaśnia, Ganek
   • J.Ratajczak  (np. Rozmowa ciszy, Nad kołyską poety)
   • T.Różewicz  (np. Bursztynowy ptaszek, Włosek poety)
   • J.Tuwim  (np. Dwa wiatry, Mróz, Gorące mleko)
   • J.Twardowski  (np. O spacerze po cmentarzu wojskowym, Który stwarzasz jagody)
 • Lektura uzupełniająca (utwory do wyboru)
  • F.E.Burnett  Tajemniczy ogród
  • M.Ende  Momo lub Niekończąca się historia
  • A.Lindgren  Emil ze Smalandii
  • K.Makuszyński  Panna z mokrą głową
  • F.Molnar  Chłopcy z Placu Broni
  • Sat Okh  Biały mustang
  • H.Ożogowska  Tajemnica zielonej pieczęci
  • S.Szmaglewska  Czarne Stopy
  • R.R.J.Tolkien  Rudy Dżil i jego pies
  •  M.Twain  Przygody Tomka Sawyera

Kl. VI

 • Lektura podstawowa
  • S.Lem  Bajki robotów (wybór)
  • L.M.Montgomery  Ania z Zielonego Wzgórza
  • A.Szklarski  Tajemnicza wyprawa Tomka
  • Opowieści biblijne, np. A.Kamińska  Książka nad książkami
 • Polska klasyka literacka
  • J.Kochanowski  Fraszki (np. Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na starość)
  • A.Mickiewicz  Pan Tadeusz - fragmenty (np. "Koncert Wojskiego", "Dwa stawy")
  • H.Sienkiewicz  Sachem
  • J.Słowacki  Balladyna - fragmenty
 • Poezja współczesna
  • K.I.Gałczyński  (np. Pieśń o żołnierzach z Westerplatte, Rozmowa z aktorem)
  • Z.Herbert  (np. Pudełko zwane wyobraźnią, Strych)
  • A.Kamieńska  (np. Widok z gór, Chwila pojednania)
  • E.Lipska  (np. Dom Dziecka)
  • Cz.Miłosz  (np. Przypowieść o maku, Miłość)
  • T.Różewicz  (np. Koncert życzeń, Przepaść, List do ludożerców)
  • W.Szymborska  Radość pisania
  • J.Tuwim  (np. Kapuśniaczek, Mowa ptaków)
  • J.Twardowski  (np. Na chwilę, Święty gapa)
 • Lektura uzupełniająca (utwory do wyboru)
  • I.Jurgielewiczowa  Ten obcy
  • K.Makuszyński  Szatan z VII klasy
  • D.Defoe  Przypadki Robinsona Cruzoe
  • M.Musierowicz  Kwiat kalafiora, Kłamczucha
  • E.Niziurski  Sposób na Alcybiadesa
  • J.R.R.Tolkien  Hobbit, czyli tam i z powrotem - fragmenty
  • J.Verne  Tajemnicza wyspa
  •  A.Conan Doyle  Przygody Sherlocka Holmesa - fragmenty                                   

                     

Podkategorie

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach