Dzisiaj jest: 27 Czerwca 2019    |    Imieniny obchodzą: Cyryl, Maryla, Władysław

Program szkolenia strzeleckiego

strzelcyWSTĘP

     Ze względu na duże zainteresowanie uczniów naszego gimnazjum strzelectwem sportowym w roku 2011 postanowiłem nawiązać współpracę z UKS „Kaliber” w Białymstoku. Moim celem było utworzenie przy działającej UKS „Iskra” sekcji strzelectwa sportowego.

       Specyficzna dyscyplina, jaką jest strzelectwo sportowe kształci u młodych ludzi pożądane cechy charakteru, a mianowicie: wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie, samokontrolę i rozwagę. Jej uprawianie daje niewątpliwie dużo satysfakcji. Ponadto może stanowić element przysposabiania młodzieży do odpowiedzialności za obronę państwa, stanowi korelację z edukacją dla bezpieczeństwa oraz jest wspaniałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Strzelectwo sportowe pobudza młodych ludzi do rozwijania zainteresowań politechnicznych oraz może być metodą zwalczania patologii społecznych jakim jest z pewnością problem alkoholizmu.

 

     Zajęcia skierowane są do młodzieży klas gimnazjalnych. Prezentowany przeze mnie program szkolenia dla grup naborowych w strzelectwie sportowym jest wstępnym etapem szkolenia.    

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

     Program realizowany będzie w ramach zajęć z art. 42 KN. Na jego realizację przeznaczam 2 godziny tygodniowo, tj. 75 godzin w roku szkolnym. Zajęcia skierowane są do dziewcząt i chłopców klas I – III gimnazjum. Do sekcji strzelectwa sportowego kwalifikowani będą uczniowie z bardzo dobrym stanem zdrowia, odpowiedzialni, sprawni siłowo oraz posiadający zgodę rodziców. Znaczącym kryterium podczas naboru będzie uzyskany wynik podczas wstępnej selekcji, która polegać będzie na oddaniu 20 strzałów w określonym czasie (2 serie po 10 strzałów – czas na serię nie dłuższy niż 10 min).   Zajęcia odbywać się będą na wydzielonym terenie Zespołu Szkół w Wyszkach. Nauczanie obejmuje jeden etap szkolenia. Etap ten składa się z dwóch semestrów, które kończą się sprawdzianem w którym wyłaniam „KRÓLA STRZELCÓW” kategorii chłopców i dziewcząt spośród członków sekcji.                                             
W miarę możliwości – co uwarunkowane jest zasobami lokalowymi i sprzętowymi – będziemy dążyli do udziału w Podlaskiej Gimnazjadzie Strzeleckiej.                                .  

CELE

  1. Upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej.
  2. Kształtowanie cech charakteru i postaw ucznia ściśle związanych z dyscypliną i samokontrolą.
  3. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, siły i synchronizacji ruchów.
  4. Kształtowanie zasad sportowej rywalizacji podczas treningów i zawodów.
  5. Udział w lokalnym życiu sportowym, działaniach popularyzujących strzelectwo oraz przeciwdziałaniu patologii.
  6. Stałe podnoszenie poziomu szkolenia strzeleckiego członków szkolnego koła.
  7. Kreowanie cech charakteru przeciwdziałających patologii (wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie, samokontrola i rozwaga).
  8. Pogłębianie zainteresowań strzelectwem sportowym uczniów w ramach spędzania wolnego czasu.


SPSOSBY OSIĄGANIA CELÓW

     Realizując cele zamierzam organizować szkolenia i treningi dla młodzieży. Prowadzić działalność informacyjną i promocyjną w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
     Program mój wymaga, aby uczennice i uczniowie byli świadomi swego uczestnictwa w zajęciach, aby ambitnie dążyli do osiągania celów, poprzez zdyscyplinowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.

Rola moja nie będzie ograniczać się tylko do nauczania. Będę bacznie obserwował, doradzał, kierował, asekurował, dopingował oraz motywował do przezwyciężania stresu.
Dobiorę metody, które pozwalają opanować podstawy celnego strzelania, budując wiarę we własne siły.

Do najczęściej stosowanych metod zaliczam:
- pokaz, obserwacja,
- metoda ścisła – zadaniowa - polega na stawianiu konkretnych zadań,
- metoda częściowa - polega na opanowaniu poszczególnych części ruchu,
- metoda stacyjna - polega wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń na wyznaczonych stacjach.

     Proces nauczania najefektywniej przebiega w małych grupach. Na poprawną technikę strzelania składa się cały szereg elementów. Wraz z odpowiednią psychiką, taktyką, z dobrze wybranym i dopracowanym sprzętem stanowi ona warunek zdobycia umiejętności celnego strzelania.
Poziom umiejętności uwarunkowany jest całym szeregiem czynników, wśród których jedne są mniej, a inne bardziej istotne. Swoistą podstawą sztuki strzelania jest sposób trzymania broni. Właściwe trzymanie broni jest jednym z najbardziej” koniecznych elementów” gdyż tworzy fundament do budowy pozostałych elementów techniki. Złe trzymanie broni spowoduje problemy z wyciskaniem spustu, celowaniem i koordynacją. Największą sztuką jest uzyskiwanie wysokich wyników w sposób powtarzalny a to zawsze się kłóci z błędami trzymania.
Raz w roku zamierzam przeprowadzać diagnozę pracy treningowej w celu określenia poziomu celności strzelania i wykluczenia przypadkowego „szczęścia”. Diagnozę zamierzam przeprowadzić na podstawie własnego testu w miesiącu maju/czerwcu. W trakcie nauczania duży nacisk będę kłaść na kształtowanie siły względnej, siły mięśni obręczy barkowej i nóg oraz na prawidłową technikę trzymania broni. Przez cały czas dużo uwagi będę poświęcał sferze wychowawczej, co mam nadzieję skutkować będzie zwiększeniem samodyscypliny wśród młodzieży.                                       .

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZESTNIKÓW

1. Zna przepisy BHP obowiązujące na strzelnicy.
2. Zna rodzaje i budową broni.
3. Potrafi właściwie trzymać broń.
4. Potrafi przyjąć prawidłową postawę strzelecką zarówno do pistoletu jak i karabinka.
5. Umie prawidłowo ściągać język spustowy.
6. Opanował technikę szybkiego celowania w ograniczonym czasie.
7. Potrafi ocenić rozrzut broni i poddać analizie jej przyczyny.
8. Opanował technikę zmniejszania rozrzutu broni w pionie jak i w poziomie.


EWALUACJA

Ewaluacja, podobnie jak planowanie i realizacja stały się integralną częścią mojej pracy. Oprócz skupienia uwagi na rezultat kształcenia, zwracam większą uwagę na poważne traktowanie zajęć, poczucie odpowiedzialności, organizację zajęć i dyscyplinę. Tym, którzy podchodzą do zajęć nieodpowiedzialnie będę odmawiał dalszej współpracy. Dokonywać będę także selekcji pod względem liczebności i umiejętności. Dzięki temu szybciej osiągnę rezultaty i łatwiej jest utrzymać dyscyplinę i bezpieczeństwo.
Planując zajęcia będę prowadził ciągłą obserwację i analizę. Bieżąca ewaluacja pozwoli mi krytycznie spojrzeć na mój warsztat pracy. Dostarczy ważnych wskazówek do lepszego wpływania na skuteczność moich przedsięwzięć.
Najważniejszą miarą osiągania sukcesu będzie dla mnie zaangażowanie uczniów w osiągnięcie zamierzonego celu na miarę ich możliwości.


TREŚCI NAUCZANIA


1. Zapoznanie się z przepisami BHP.
2. Zapoznanie się z rodzajami i budową broni.
3. Nauka trzymania broni jako podstawa sztuki strzelania.
4. Nauka prawidłowej postawy strzeleckiej.
5. Nauka prawidłowego ściągania języczka spustowego.
6. Nauka szybkiego celowania w ograniczonym czasie.
7. Umiejętność analizy rozrzutu broni i czynników wpływających na jego zmniejszenie.
8. Nauka techniki zmniejszającej rozrzut w poziomie.

- trzymania łokcia lewej ręki pod bronią
- jednakowego trzymania broni na dłoni (a nie na palcach) lewej ręki
- pionowego nacisku kości policzkowej na górną część kolby
- trzymania (w postawie klęczącej) lewego kolana pod bronią
- prostopadłego ściągania języczka spustowego
9. Nauka techniki zmniejszającej rozrzut w pionie.
- nauka zachowania jednakowego:
- położenia prawego ramienia
- położenia broni na lewej dłoni
- trzymania kolby przy ramieniu
- niezmiennej odległości oczu od szczerbiny
- nacisku kości policzkowej na górną część kolby
- oddawania strzału na wydechu
10. Nauka techniki zmniejszającej rozrzut w pionie i poziomie.
- ogólnego rozluźnienia mięśni
- trzymania broni z jednolitą siłą
- koncentracji na wybranych przyrządach celowniczych
- zachowania niezmiennego rozkroku w postawie stojącej
- płynnego ściągania języczka spustowego

Program opracował i realizuje

Sławomir Warpechowski

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach